2) CẢI TẠO XÂY DỰNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 300 M3/NGÀY.ĐÊM, ĐẠT TIÊU CHUẨN B, CÔNG TY GIẤY SÀI - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY

2) CẢI TẠO XÂY DỰNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 300 M3/NGÀY.ĐÊM, ĐẠT TIÊU CHUẨN B, CÔNG TY GIẤY SÀI - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY

2) CẢI TẠO XÂY DỰNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 300 M3/NGÀY.ĐÊM, ĐẠT TIÊU CHUẨN B, CÔNG TY GIẤY SÀI - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY

2) CẢI TẠO XÂY DỰNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 300 M3/NGÀY.ĐÊM, ĐẠT TIÊU CHUẨN B, CÔNG TY GIẤY SÀI - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY

2) CẢI TẠO XÂY DỰNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 300 M3/NGÀY.ĐÊM, ĐẠT TIÊU CHUẨN B, CÔNG TY GIẤY SÀI - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY
2) CẢI TẠO XÂY DỰNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 300 M3/NGÀY.ĐÊM, ĐẠT TIÊU CHUẨN B, CÔNG TY GIẤY SÀI - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG QUỐC HUY
slider0 slider1

2) CẢI TẠO XÂY DỰNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 300 M3/NGÀY.ĐÊM, ĐẠT TIÊU CHUẨN B, CÔNG TY GIẤY SÀI

Dịch vụ khác


backtop