TƯ LIỆU

TƯ LIỆU

TƯ LIỆU

TƯ LIỆU

TƯ LIỆU
TƯ LIỆU
slider0 slider1

Văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT.

STT Loại Văn Bản Số hiệu Ngày Ban Hành Ngày có hiệu lực Nội dung
1 Luật 55/2014/QH13 23/6/2014 1/1/2015 Luật Bảo vệ Môi trường 2014
2 Luật 17/2012/QH13 21/12/2012 1/1/2013 Luật tài nguyên nước
3 Nghị Định (Thay thế Nghị định 27/2013/NĐ-CP ) 127/2014/NĐ-CP 31/12/2014 15/02/2015 Quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
4 Nghị Định 19/2015/NĐ-CP 14/2/2015 1/4/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
5 Nghị Định 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 1/4/2015 Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT.
6 Nghị Định 201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 1/2/2014 Quy định thi hành của Luật tài nguyên nước
7 Nghị Định 179/2013/NĐ-CP 14/11/2013 30/12/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
8 Thông Tư 65/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 01/03/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
9 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 15/8/2015 Quy định về quản lý chất thải nguy hại ( Thay thế Thông tư 12/2011/TT-BTNMT)
10 Thông tư 43/2015/TT-BTNMT 29/09/2015 01/12/2015 Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường
11 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 17/8/2015 Quy định về bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
12 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT 29/5/2015 15/7/2015 Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
13 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT 28/5/2015 15/7/2015 Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
14 Thông tư 13/2015/TT-BTNMT 31/3/2015 1/6/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
15 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT 5/5/2014 15/7/2014 Quy định đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
16 Thông Tư - Bộ Y Tế 31/2013/TT-BYT 15/10/2013 01/12/2013 Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
17 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT 18/07/2011 2/9/2011 Hướng dẫn nghị định số 29/2011/ND-CP
 

 

TIÊU CHUẨN QUY CHUẨN.

 

STT Số hiệu Ngày Ban Hành Nội dung
1 QCVN 01-MT : 2015/BTNMT 31/3/2015 Quy chuẩn về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
2 QCVN 02 : 2008/BTNMT 18/7/2008 Quy chuẩn về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
3 QCVN 03-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
4 QCVN 04 : 2008/BTNMT 2008 Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
5 QCVN 05 : 2013/BTNMT 25/10/2013 Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh
6 QCVN 06 : 2009/BTNMT 2009 Quy chuẩn về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
7 QCVN 07: 2009/BTNMT 2009 Quy chuẩn về ngưỡng chất thải nguy hại
8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 Quy chuẩn về chất lượng nước mặt
9 QCVN 09-MT:2015/BTNMT 21/122015 Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm
10 QCVN 10-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
11 QCVN 11 - MT :2015/BTNMT 31/12/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
12 QCVN 12 - MT : 2015/BTNMT 31/3/2015 Quy chuẩn về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
13 QCVN 13 - MT : 2015/BTNMT 31/3/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
14 QCVN 14 : 2008/BTNMT 2008 Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt
15 QCVN 15 : 2008/BTNMT 31/12/2008 Quy chuẩn về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
16 QCVN 19 : 2009/BTNMT 16/1/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ
17 QCVN 20 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
18 QCVN 21 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
19 QCVN 22 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp nhiệt điện
20 QCVN 23 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
21 QCVN 25 : 2009/BTNMT 16/11/2009 Quy chuẩn về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
22 QCVN 26 : 2010/BTNMT 16/12/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
23 QCVN 27 : 2010/BTNMT 16/12/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
24 QCVN 28 : 2010/BTNMT 16/12/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
25 QCVN 29 : 2010/BTNMT 16/12/2010 Quy chuẩn về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
26 QCVN 30 : 2010/BTNMT 28/12/2010 Quy chuẩn về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp
27 QCVN 31 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu
28 QCVN 32 : 2010/BTNMT 29/10/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu
29 QCVN 33 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu
30 QCVN 34 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về khí thải công nghiệp, lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ
31 QCVN 35 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển
32 QCVN 36 : 2010/BTNMT 29/12/2010 Quy chuẩn về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển
33 QCVN 39 : 2011/BTNMT 12/12/2011 Quy chuẩn về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
34 QCVN 40 : 2011/BTNMT 28/12/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
35 QCVN 41 : 2011/BTNMT 26/12/2011 Quy chuẩn về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
36 QCVN 43 : 2012/BTNMT 12/10/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích
37 QCVN 50 : 2013/BTNMT 25/10/2013 Quy chuẩn về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải quá trình xử lý nước
38 QCVN 60-MT:2015/BTNMT 31/12/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu
39 QCVN 62-MT:2016/BTNMT 29/4/2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
40 QCVN 01:2009/BYT 17/6/2009 Quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống
41 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Quyết định 3733 Bộ Y Tế

backtop